În cadrul programului ACADEMIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE,
vă invităm să participați la cursul

MANAGEMENTUL ELABORĂRII ŞI EXECUŢIEI BUGETELOR LOCALE
soluții şi bune practici
11 – 13 DECEMBRIE 2020, PREDEAL, HOTEL EDEN

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Sofia HOROBEANU

specialist în metodologia de elaborare şi execuția bugetelor locale.

Petre CRIŞAN

specialist în control şi metodologia financiar-contabilă, contabilitate de gestiune şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ

membru în Colectivul de elaborare a Codului Administrativ şi expert în drept administrativ; avocat practician.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

• Actele normative de impact, care reglementează formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale şi aplicabilitatea lor.
• Reguli specifice prevăzute în Codul Administrativ privind bugetele locale.
• Aspecte specifice ale bugetului general al unității administrativ-teritoriale: cerinţe privind echilibrul bugetar, cerinţe privind consolidarea bugetară.
• Etapele consecutive ale procesului bugetar: elaborare, aprobare, executare, control, raportare, aprobarea Contului anual de execuție bugetară.
• Practica elaborării bugetului local și a bugetelor instituţiilor publice de subordonare locală: cote defalcate din impozitul pe venit; cote și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; transferuri consolidabile.
• Calendarul bugetar; competenţe în aprobarea bugetului local și al instituţiilor publice de subordonare locală.
• Aspecte specifice privind controlul financiar preventiv, auditul public intern și auditul public.
• Raportarea veniturilor și cheltuielilor bugetare; conturile de execuție bugetară; structura și conţinutul conturilor de execuție bugetară.
• Situații financiare trimestriale și anuale; aprobarea situaţiilor financiare anuale.
• Alocarea și utilizarea alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor, a transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului.
• Împrumuturi; instrumentele datoriei publice locale; registrul de evidenţă a datoriei publice locale. Vânzarea și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a UAT.
• Stabilirea, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, de către organele fiscale din cadrul unităților administrativ teritoriale.
• Abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege.
• Cauze care pot favoriza producerea abaterilor de la legalitate și regularitate care au condus la diminuarea veniturilor cuvenite bugetelor locale.
• Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. Furnizorul de formare profesională EXPERT AKTIV GROUP eliberează Certificat de participare/competențe.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată
la coordonatorul de curs: Nadina COJOCARU 0753.025.978 021.311.71.01, 0234.313.320;
e-mail: office@academiaadministratieipublice.ro; office@expertaktiv.ro;eag.bucuresti@gmail.com.

TARIF DE INSTRUIRE: 820 lei/participant
Tariful include: mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 840 lei/participant
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale