Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE ACHIZIȚII PUBLICE 2019

„SOLUȚII ȘI ABORDĂRI PRACTICE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”

14 – 17 FEBRUARIE 2019, POIANA BRAȘOV, HOTEL ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)

Consultant în achiziţii publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:
Aspecte practice şi modificări de simplificare a legislației pentru remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului național de achiziții publice:
• întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în desemnarea câștigătorilor;
• numărul foarte mare de contestații;
• suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene.
• cunoașterea problematicilor din listele de verificare. Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare. Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape: • consultarea preliminară a pieței; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; • detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DUAE); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SICAP; • alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; • procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line); procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SICAP a unui anunţ de participare; • evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; • eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”. Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică: • serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; • principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate; • detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; • DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare; • instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor. Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare: • rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără
publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea SICAP:
• reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri;
• tratamentul egal; plata directă a subcontractanţilor; acte adiţionale şi modificarea substanţială; documentele constatatoare;
• cumpărări directe, licitații deschise, documentații de atribuire validate; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu noua platformă.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – aplicații.
Parteneriatul public-privat – aspecte practice de interes.
Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune. Notificarea prealabilă. Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională. Contestarea pe cale judiciară. Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului. Cauţiunea.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Sediul materiei:
Legislația achizițiilor publice în vigoare.
Noile aspecte privind: HG nr.419/ 2018 referitoare la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017: OUG nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice: OUG nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate. Ordin nr.314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire.
Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 decembrie 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337/2017 cu impact în domeniul achizițiilor publice.
Dezbateri privind:
Cele mai noi notificări și instrucțiuni emise de ANAP.
OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire.
Ordinul nr.1068/1552/2018, privind achizițiile verzi

Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri, totul într-un cadru de excepţie și pentru că evenimentul va avea un număr limitat de participanți, vă rugăm să confirmați participarea în timp util!

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE INSTRUIRE : 930 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.

ÎNSCRIERI:

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 13 FEBRUARIE 2018.    Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
    Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER