Revista de achiziții publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE IARNĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

SOLUȚII PRACTICE PENTRU CELE MAI FRECVENTE PROBLEME PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

12 – 15 DECEMBRIE 2019, POIANA BRAŞOV, COMPLEX ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Experți din cadrul C.N.S.C.

Marius GOGESCU

Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)

Avocați și specialiști în achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice; ex: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire si /sau cu impact social/ asupra mediului;
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; dosarul achiziției; raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor; ex:
modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant. Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare; ex: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție public; ex: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind Platforma SEAP/SICAP; ex: tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; înregistrarea în Noul SEAP; integrarea unui DUAE in SEAP; realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției;
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP/SICAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese…

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C., pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite.

La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE INSTRUIRE : 930 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE:
● COMPLEX ANA HOTELS – 2.080 LEI/PARTICIPANT
● HOTEL RIZZO – 1.320 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e)

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro
sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 05 DECEMBRIE 2019.
Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

 

Partener