Revista de achiziții publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE IARNĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

SOLUȚII PRACTICE PENTRU CELE MAI FRECVENTE PROBLEME PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

10 – 13 DECEMBRIE 2020, POIANA BRAŞOV, COMPLEX ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice

Eduard BADEA

consultant achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere:

NOU! Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.
Notificare cu privire la opinia comună emisă de președintele ANAP și președintele Consiliului Concurenței.
Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor; exemple:
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare;
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul/costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică:
• Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică;
• Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului;
• Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind Platforma SEAP:
• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; Înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP;
• Integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire on line; Garanția de participare.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC/hotărâri pronunțate în primă instanță; suspendarea procedurii de atribuire, protejarea informațiilor declarate confidențiale.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Litigiile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică – prezentare de spețe, cazuri practice, jurisprudență națională și europeană.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi detectarea conflictelor de interese; Consecinţe; Traficul de influenţă.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C., pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite.

La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE INSTRUIRE : 930 lei/participant
include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE:
COMPLEX ANA HOTELS – 2.340 LEI/PARTICIPANT
HOTEL RIZZO – 1.320 LEI/PARTICIPANT
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e)

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro
sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 03 DECEMBRIE 2020.
Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

 

Partener