Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE IARNĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

SOLUȚII PRACTICE PENTRU CELE MAI FRECVENTE PROBLEME PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
09 – 12 DECEMBRIE 2021, POIANA BRAŞOV, COMPLEX ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP;

• specialişti achiziţii publice control ex-ante;

• avocaţi, experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE 2021:
• Reguli privind ajustarea prețurilor conform OG nr.15/2021.
•  Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OG nr.3/august 2021.
• Ordinul ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice.
SOLUȚII APLICATE ÎN BAZA INSTRUCȚIUNILOR ȘI NOTIFICĂRILOR ANAP; alte modificări şi completări legislative la zi:
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
• Interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial;
• Situații de excludere reglementate de cele mai noi modificări legislative;
• Registrul modificărilor contractuale pt promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară;
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută;
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială.
ASPECTE SPECIFICE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare.
CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:
Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
• Scopul constituirii cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică în fața CNSC;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C., pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare.

La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE INSTRUIRE : 930 lei/participant si include: participare eveniment, mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE:
COMPLEX ANA HOTELS – 2.380 LEI/PARTICIPANT
HOTEL RIZZO – 1.770 LEI/PARTICIPANT
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e). Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit. e)

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro
sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 02 DECEMBRIE 2021.
Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA: 0753.025.982

 

Partener