Revista de achiziții publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment al verii

ACADEMIA DE VARĂ 2018

cu tema:
NOILE PRACTICI ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Centrul de conferinţe HOTEL IAKI, MAMAIA, 01 – 05 AUGUST 2018

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

reprezentanţi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

reprezentanţi din cadrul Ministerului Economiei

reprezentanţi din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.)

reprezentanţi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)

Avocaţi specializaţi în achiziţii publice

Consultanţi achiziţii publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Dezbateri și analiză privind Noua legislație adoptată pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice.
Modificări esențiale privind modul în care contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Modificări și aplicații ale Legii privind achizițiile sectoriale.
Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a OUG nr.45/04.06.2018; modificări ulterioare.
OUG nr. 46/2018 – înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
HG nr. 419/2018 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape.
Strategie de implementare a Programului anual al achizițiilor publice în condițiile modificărilor legislative din iunie 2018.
Managementul procedurii de atribuire și managementul derulării contractului, raportat inclusiv la modificările contractului:
•Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică
•Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare
•Bune practici privind utilizarea SICAP începând cu 2 aprilie 2018
•Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori
•Bune practici privind alegerea criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Contestații, procese și cereri aflate în curs de soluționare în fața CNSC, a instanțelor judecătorești, la data intrării în vigoare a OUG nr.45/2018.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP.
OUG nr.39/10.05. 2018 privind Parteneriatul Public-Privat – analiză de interes.
Transparența și integritatea procesului de achiziții publice.
Controlul și verificarea achizițiilor publice, controlul ex-ante și ex-post; constatarea contravențiilor de către Curtea de Conturi.
Achiziții publice din fonduri europene, nereguli, corecții financiare – legislație comparată.

Aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri între vorbitori şi participanţi, totul într-un cadru de excepţie.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECTIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE INSTRUIRE*: 860 lei/participant
Include: materiale de prezentare, suportul de curs, evaluarea participanţilor şi eliberarea cetificatelor.

* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art.141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 2.680 lei/participant (hotel CONDOR sau hotel RIVIERA)
TARIF SERVICII HOTELIERE: 5.960 lei/participant hotel IAKI

(TVA 9% inclus în conf cu HG nr. 20/2015) include cazare şi pensiune completă pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

ÎNSCRIERI  În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 30 iulie 2018
  la e-mail: office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com, office@expertaktiv.ro
  sau la telefon/fax: 021 311.71.01, 0234/313.320

  Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753.025.983, e-mail: olivia.lihu@eag.ro
  Director eveniment: Anca VASILOIU: 0753.025.982, e-mail: anca.vasiloiu@eag.ro

  Parteneri