Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment al verii

ACADEMIA DE VARĂ 2019

cu tema:
„SOLUȚII ȘI ABORDĂRI PRACTICE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”

Centrul de conferinţe HOTEL IAKI, MAMAIA, 07 – 11 AUGUST 2019

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.)

Reprezentanţi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)

Reprezentanţi din cadrul Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.)

Reprezentanţi din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)

Avocaţi specializaţi în achiziţii publice

Consultanţi achiziţii publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:
Cazuri practice privind Achizițiile publice centralizate, pe domenii de activitate.
Cazuri practice, nereguli și soluții la problematica achizițiilor publice în noile condiții legislative, legate de:
• pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței – cum se face? de unde până unde?; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție public; factori de evaluare;
• modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; Înlocuirea contractantului; Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind platforma SEAP/SICAP și spețe de interes.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire prin intermediul SEAP/SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor.
Deficiență semnificativă sau persistentă în accepțiunea art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice: Cazurile practice de excludere de la procedurile de achiziţie publică reglementate de articolul 167 din Legea nr. 98/2016, prin care a fost transpusă Directiva 2014/24/UE; soluții și interpretări practice (recurgerea la subcontractanți fără acord).
Documentul constatator, o formă de cazier în achizițiile publice.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Jurisprudență CJUE.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Aspecte practice specifice achizițiilor publice verzi.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

INSCRIERI:

TARIF DE INSTRUIRE*: 930 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau tel: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 01 AUGUST 2019.

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978     

    Parteneri