REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită să participaţi la cel mai important eveniment în domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE 2021

cu tema:

BUNE PRACTICI ȘI SOLUȚII APLICATE LA PROBLEMATICA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

centrul de conferinţe HOTEL IAKI, MAMAIA, 04 – 08 AUGUST 2021

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.

• Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

• Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice

• Eduard BADEA

consultant achiziții publice

• Mircea BORDUŞANU

expert achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

MODUL I: SOLUȚII APLICATE ÎN BAZA NOILOR INSTRUCȚIUNI ȘI NOTIFICĂRI ANAP; modificări şi completări legislative la zi:
Utilizarea în practică a dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021, modif. contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
• Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a sumelor necesare pt implementare, pt flexibilizarea contractelor de servicii, bunuri, lucrări;
• Registrul modificărilor contractuale pt promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
• Ajustarea prețului chiar și în situația în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm;
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară;
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută;
• Clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare.
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială;
Notificare ANAP/2021 cu privire la operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.
MODUL II: DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare.
MODUL III: CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:
Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului;modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
Agregarea cererii și ofertei prin achizitiile centralizate.
MODUL IV: BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Derularea sistemelor dinamice de achiziții (SAD);
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări către ofertanți.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP,impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
Aspecte practice privind:
• pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
• prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice; tehnici de corectare;
MODUL V: REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau tel/fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 26 IULIE 2021.
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF DE INSTRUIRE*: 1.050 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic, coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art.141. lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.680 LEI/PARTICIPANT
HOTEL DACIA SUD ( în limita locurilor disponibile ) / HOTEL CONDOR / HOTEL RAMADA
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit. e)

AVANTAJE !!!
10% discount la tariful de instruire pentru abonaţii
Revistei de Achiziţii Publice!

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.