ACADEMIA DE VARĂ 2020

cu tema:

clarificări și soluții aplicate privind problematica achizițiilor publice

centrul de conferinţe HOTEL IAKI, MAMAIA, 05 – 09 AUGUST 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP

Experți din cadrul CNSC

Marius GOGESCU,

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice

Eduard BADEA

consultant achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOU ! OUG nr.114 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (M.Of. nr.614/13.07.2020) .

● Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor; exemple:
• creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare; exemple: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică.
Bune practici privind Platforma SEAP; exemplu: Integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, etc.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Litigiile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică – prezentare de spețe, cazuri practice, jurisprudență națională și europeană.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese.
Baza materiei: legislația primară și complementară privind achizițiile publice.

HG nr. 485/25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau tel/fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 24 IULIE 2020.
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.600 LEI/PARTICIPANT
HOTEL DACIA SUD / HOTEL CONDOR / HOTEL RAMADA

TARIF SERVICII HOTELIERE – 6.200 LEI/PARTICIPANT
HOTEL IAKI
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e);
serviciile hoteliere sunt opţionale

AVANTAJE !!!
10% discount la tariful de instruire pentru abonaţii
Revistei de Achiziţii Publice!
● Abonament Revista de Achiziții Publice 2020, pe o perioadă de 3 luni!
● Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor