REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită să participaţi la cel mai important eveniment în domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE 2022

cu tema:

impactul ultimelor modificări legislative asupra derulării procedurilor de achiziții publice

centrul de conferinţe HOTEL IAKI, MAMAIA, 03 – 07 AUGUST 2022

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice: ANAP, Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit, autorități de management, SEAP

Avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE APLICABILE:
LEGE nr. 208/2022 pentru modif și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
OUG nr.62/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale;
LEGEA nr.86/2022 pt modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
OUG nr.54/2022 pt. Compl.Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
OUG nr.55/2022 pt. modificarea OUG nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate;
OUG nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene;
OUG nr.47/2022, ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
OUG nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;
OUG nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
HG nr.342/2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, etc., în vederea participării operatorilor economici la procedurile de achiziție publică/sectorială din proiectele de infrastructură de transport.
OUG 12/2022 pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;
Norme metodologice: HG nr.375/martie 2022 pt. modif. și completarea HG nr. 394/2016 (NM de aplicare a prevederilor referitoare la atrib. contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016) și HG nr. 395/2016 (NM de aplicare a prevederilor referitoare la atrib. contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).
Notificări și ghiduri ANAP 2022;
Factura electronică în achizițiile publice;
Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
ASPECTE PRACTICE PRIVIND MODIFICAREA contractului de achiziție publică/ sectorială/acordului cadru;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică /sectorial;
Registrul modificărilor contractuale pt. promovarea trasabilității și transparenței;
Utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și
redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire/ aspecte practice și spețe privind lotizarea.
NOUTĂȚI PRIVIND STRATEGIA DE CONTRACTARE:
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț; Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau tel/fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 26 IULIE 2022.
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF DE INSTRUIRE*: 890 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic, coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

TARIF CAZARE CU MIC DEJUN: Hotel DACIA SUD/ Hotel CONDOR: 2.455 LEI
TARIF CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ: Hotel DACIA SUD/ Hotel CONDOR: 2.980 LEI
TARIF CAZARE CU MIC DEJUN: Hotel IAKI: 5.360 LEI
TARIF CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ: Hotel IAKI: 6.200 LEI
Tarifele includ cazarea în cameră dublă în regim single; serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit.e);

AVANTAJE !!!
 În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
● Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.