ACADEMIA SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE 2021

bune practici și soluții aplicate la problematica achizițiilor publice

04 – 07 februarie 2021, POIANA BRAŞOV, COMPLEX ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.

• Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

• Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice

• Eduard BADEA

consultant achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOU! INSTRUCŢIUNEA ANAP din 28.12.2020, privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru.

Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor; exemple:
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii;
lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii
criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire, oricare ar fi acesta: prețul/costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică:
• Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică;
• Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului;
• Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind platforma SEAP:
• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; Înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP;
• Integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire online; Garanția de participare.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC/hotărâri pronunțate în primă instanță; suspendarea procedurii de atribuire, protejarea informațiilor declarate confidențiale.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Litigiile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică – prezentare de spețe, cazuri practice, jurisprudență națională și europeană.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi detectarea conflictelor de interese; Consecinţe; Traficul de influenţă.

Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă propunem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri, totul într-un cadru de excepţie și pentru că evenimentul va avea un număr limitat de participanți, vă rugăm să confirmați participarea în timp util!

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE INSTRUIRE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 28 IANUARIE 2021.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

TARIF DE INSTRUIRE: 930 lei/participant; tariful include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic .
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
TARIF SERVICII HOTELIERE, pentru toată perioada de desfășurare a evenimentului:
• COMPLEX ANA HOTELS – 3.180 lei/participant
• HOTEL RIZZO – 1.730 lei/participant
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e);
serviciile hoteliere sunt opţionale

     EAG