Revista de achiziții publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

clarificări și soluții aplicate privind problematica achizițiilor publice

06 – 09 FEBRUARIE 2020, SINAIA, HOTEL PALACE

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP

Experți din cadrul CNSC

Marius GOGESCU

consultant SICAP, expert/specialist în achiziţii publice

Avocați și specialiști în achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire si /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;
• rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor:
• creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
• situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului…

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 30 IANUARIE 2020.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

TARIF DE INSTRUIRE: 840 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic .
*La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

SERVICII HOTELIERE (opțional): 1.380 lei/participant
Include cazarea în cameră dublă in regim single şi pensiunea completă pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e)

 

 

 

Partener