Revista de Achiziții Publice vă invită la:

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

cu tema: FACTORI DE RISC, TEHNICI DE ANTICIPARE, EVALUARE ȘI CONTROL AL RISCURILOR ASOCIATE ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ediția a XIII-a, 16 – 17 mai 2019, Hotel Intercontinental, București

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI

MODERATOR EVENIMENT

Reprezentanţi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Reprezentanţi din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Reprezentanţi din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)

Reprezentanţi din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.)

Reprezentanţi din cadrul Agenției Națională de Integritate (A.N.I.)

Reprezentanţi din cadrul Agenției Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Reprezentanţi din cadrul Curții de Conturi a României

traineri la cursurile organizate în țară pentru departamentele de vânzări ale clienților săi, exclusiv pentru piața achizițiilor publice

traineri cu experiență europeană, specialiști și consultanți în domeniul achizițiilor publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND:
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
consultarea preliminară a pieței; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a
achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DUAE); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi
tehnici uzuale de calcul; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor;
documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”.
Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării
concursurilor de soluţii; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; DUAE pentru
îndeplinirea cerinţelor de calificare.
Probleme dificile și soluții, privind:
• pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
• analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
• prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate,
respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice;
• analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
• tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
Practica alegerii criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale;
subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică;
modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP/SICAP.
Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor – Legea nr.184/2016 în vigoare din iunie 2017.
Parteneriatul public-privat – aspecte practice de interes.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire,
cuantum, restituire; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Contestaţia formulată pe
calea administrativ-jurisdicţională. Suspendarea procedurii de atribuire.
Controlul și verificarea achizițiilor publice: Controlul exercitat de Curtea de Conturi și controlul exercitat de ANAP.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi expost,
îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de prevenţie a conflictelor de interese.
Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia
Națională Anticorupție 2016-2020 în materia achizițiilor publice.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment în conformitate cu normele legale în vigoare.

TARIFUL DE PARTICIPARE

620 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde: participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, lunch.
10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

 

ÎNSCRIERI

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 09 mai 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro,  eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01.

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978

COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA tel 0753 025 982

 

EVENIMENT ORGANIZAT DE

PARTENER

SUSȚINUTĂ LOGISTIC DE: