Revista de Achiziții Publice vă invită la:

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

cu tema: FACTORI DE RISC, TEHNICI DE ANTICIPARE, EVALUARE ȘI CONTROL AL RISCURILOR ASOCIATE ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ediția a XIII-a, 16 – 17 mai 2019, Hotel Intercontinental, București

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI

MODERATOR EVENIMENT

Cornelia NAGY

Preşedinte Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.), conf.

Florentina DRĂGAN

Președinte Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), conf.

Florin Ionel MOISE

Vicepreședinte Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), conf.

Reprezentanţi din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).

Cristina BREDEN

Director Curtea de Conturi a României, Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătire profesională a personalului de specialitate, conf.

Mihaela VOINEA

Director General, Direcția Logistică a Curții de Conturi a României, conf.

Marius GOGESCU

Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), conf.

Beatrice NANIS

Ministerul Fondurilor Europene, conf.

Gelu CAZAN

consultant achiziţii publice, trainer cu experiență europeană la cursurile organizate în țară pentru departamentele de vânzări ale clienților săi, exclusiv pentru piața achizițiilor publice, conf.

Mariana CONSTANTINESCU

Director General Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.), conf.

Doina CHIVU

Consilier Evaluare-Examinare Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), conf.

avocați specializați în practica achizițiilor publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND:
Nou! Legislaţie şi practică privind achiziţiile centralizate conform OUG nr. 46/2018.
♦ Schimbări aduse de strategia de contractare pe etape:
alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”.
♦ Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică:
serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare.
♦ Probleme dificile și soluții, privind:
• pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
• analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
• prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate,
respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice;
• analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
• tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
♦ Rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.
♦ Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
♦ Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
♦ Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP/SICAP; riscuri asociate.
♦ Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor.
♦ Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; Contestaţia formulată pe calea administrativjurisdicţională. Suspendarea procedurii de atribuire.
♦ Controlul și verificarea achizițiilor publice: Controlul exercitat de Curtea de Conturi și controlul exercitat de ANAP.
♦ Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi expost, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de prevenţie a conflictelor de interese.
♦ Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 SNA, în materia achizițiilor publice.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment în conformitate cu normele legale în vigoare.

TARIFUL DE PARTICIPARE

620 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde: participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, lunch.
10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

 

ÎNSCRIERI  În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 14 mai 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro,  eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01.

  DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978

  COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA tel 0753 025 982

   

  EVENIMENT ORGANIZAT DE

  PARTENER

  SUSȚINUTĂ LOGISTIC DE: