Revista de Achiziții Publice vă invită la:

CONFERINŢA DE ACHIZIŢII PUBLICE Alba Iulia 27-28 iunie 2019

„FACTORI DE RISC, TEHNICI DE ANTICIPARE, EVALUARE ȘI CONTROL AL RISCURILOR ASOCIATE ACHIZIȚIILOR PUBLICE”

Centrul de conferințe, Hotel TRANSILVANIA, Alba Iulia

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Reprezentanţi din cadrul: Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP)

Reprezentanţi din cadrul: Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.)

Reprezentanţi din cadrul: Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.)

Reprezentanţi din cadrul: Agenției pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)

Reprezentanţi din cadrul: Autorității de Audit - Curtea de Conturi a României

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND:

Noutăți privind strategia de contractare, pe etape: consultarea preliminară a pieței; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DUAE); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”.

Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma și conținutul contractelor de achiziție publică: serviciile auxiliare achiziţiei şi expertiza externă; principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi; DUAE pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare.

Probleme dificile și soluții, privind: • pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; • analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă; • prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice; • analiza rezultatelor obținute în urma evaluării; • tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.

Practica alegerii criteriilor de selecție/calificare; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate.

Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.

Aspecte practice, soluții la problemele privind achizițiile centralizate.

Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori; litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice.

Bune practici privind utilizarea mijloacelor electronice SEAP/SICAP; elemente de bază privind DUAE.

Mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor.

Controlul și verificarea achizițiilor publice; auditul public extern.

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SICAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.

Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 în materia achizițiilor publice.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment în conformitate cu normele legale în vigoare.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 650 lei/participant (exclusiv TVA)

Cuprinde: participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, cină festivă.
Serviciile hoteliere se asigură la solicitare, în limita locurilor disponibile.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

ÎNSCRIERI

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 20 iunie 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

    DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978, COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA tel 0753 025 982

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER