REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE vă invită la evenimentul anului în domeniul achiziţiilor publice:

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

cu tema:
BUNE PRACTICI ȘI SOLUȚII APLICATE LA PROBLEMATICA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

13 – 14 mai 2021, Centrul de Conferințe INTERCONTINENTAL, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Liviu BOSTAN

Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Octavian OPREA

Preşedinte interimar Autoritatea pentru Digitalizarea României

Cornelia NAGY

Preşedinte Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.)

Marius GOGESCU

avocat specializat în achiziţii publice și mecanisme SEAP

Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia

Eduard BADEA

specialist achiziții publice

Petrică - Mihail MARCOCI

Conf. univ. dr., formator în pregătirea experţilor în combaterea corupţiei

Adina RUS

expert privind controlul ex-ante

Ovidiu SLIMAC

expert achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

MODUL I: SOLUȚII APLICATE ÎN BAZA NOILOR INSTRUCȚIUNI ȘI NOTIFICĂRI ANAP;
Utilizarea în practică a dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021 pt modif contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru:
• Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a altor sume necesare pt implementare, pt flexibilizarea contractelor de servicii, bunuri, lucrări;
• Registrul modificărilor contractuale pt promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
• Ajustarea prețului chiar și în situația în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm;
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară;
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută;
• Clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare.
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială, dar și amenințările care pot compromite inițierea demersului de modificare.
Notificare ANAP/2021 cu privire la operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.
MODUL II: DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant. Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Necesități: referate de necesitate; strategii și planul anual; atribuțiile responsabililor cu achizițiile; persoana desemnată.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare.
MODUL III: CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Noutăți privind strategia de contractare:
• Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare.
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului;modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
Importanța Unităților de Achiziții Centralizate, în vederea obținerii unei eficiențe sporite vizând agregarea cererii și ofertei.
MODUL IV: BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP
Derularea sistemelor dinamice de achiziții (SAD) într-un mod accesibil și ușor de utilizat
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări către ofertanți.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP,impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
Aspecte practice privind:
• pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
• prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice;
• tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
MODUL V: REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
• Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 800 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:
participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, lunch.
10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 06 mai 2021 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01
DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978,
COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA tel 0753 025 982
Evenimentul se va derula cu respectarea normelor legale privitoare la limitarea efectelor pandemiei de Covid-19.