CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

cu tema:
modificări legislative şi impactul acestora în derularea achizițiilor publice

29 octombrie 2020, Centrul de Conferințe J.W.MARRIOTT GRAND HOTEL, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.

Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia

Eduard BADEA

consultant achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND:
Notificare cu privire la opinia comună emisă de președintele ANAP și președintele Consiliului Concurenței.
Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
• consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului;
• criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
• entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
• documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor; exemple:
• modificări legislative/acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
• modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare;
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul/costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost.
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică:
• Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică;
• Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului;
• Plata directă a subcontractantului.
Bune practici privind Platforma SEAP:
• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; Înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP;
• Integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire on line; Garanția de participare.
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori.
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC/hotărâri pronunțate în primă instanță; suspendarea procedurii de atribuire, protejarea informațiilor declarate confidențiale.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Litigiile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică – prezentare de spețe, cazuri practice, jurisprudență națională și europeană.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi detectarea conflictelor de interese; Consecinţe; Traficul de influenţă.
Baza materiei: legislația primară și complementară privind achizițiile publice, inclusiv:
OUG nr.114 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (M.Of. nr.614/13.07.2020).
HG nr. 485/25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

 

AVANTAJE:

10% discount la tariful de participare pentru abonatii REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!
Abonament REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE, pentru o perioadă de 3 luni!

 

TARIF DE PARTICIPARE: 480 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 22 octombrie 2020 e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978