Cursul Achiziții Publice este autorizat ANC și se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale, reprezentanți primării, consilii locale, județene și autorități publice, juriști și avocați, asociații patronale și profesionale.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin acest curs este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Achiziții Publice se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.

La cursul  Achiziții Publice vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri
Achiziții Publice

• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• consultanți, experți şi specialişti în achiziţii publice;
• avocați specializați în achiziții publice.

AVANTAJE Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Achiziții Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Achiziții Publice

Noutăţi legislative aplicabile; analiză şi dezbateri:
OUG nr.26/ martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
• Revizuirea ratei de actualizare, utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conf. cu Ordin ANAP și CNSP, nr. 1837/170/2021;
• Factura electronică în achizițiile publice;
• Subcontractarea, utilizarea capacităților unor terțe entități, negocierea fără publicarea unui anunț de participare, evaluarea ofertelor;
• Modificarea contractelor de achiziție publică, din perspectiva ajustării prețurilor, cf. OG nr.15/2021.
Formularele standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice, cf. Ordinul ANAP nr. 1170/2021.
Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OUG nr.3/august 2021:
• Eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru;
• Măsuri privind reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, la 6 luni;
• Dispunerea de măsuri din partea AC împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuților ce îi revin;
• Obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță (executorie);
• Situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată (situație în care nu se mai pot depune probe noi);
• Limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire;
• Noi aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achiziție publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

Practici privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru:
• Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a altor sume necesare pentru implementare, pt. flexibilizarea contractelor de servicii, bunuri, lucrări;
• Registrul modificărilor contractuale pentru promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
• Ajustarea prețului chiar și în situația în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm;
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară;
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută:
• Clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare.
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială, dar și amenințările care pot compromite inițierea demersului de modificare.
Operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant. Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Necesități: referate de necesitate; strategii și planul anual; atribuțiile responsabililor cu achizițiile; persoana desemnată.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare:
• Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare;
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; Justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.