ŞCOALA DE ACHIZIŢII PUBLICE, organizată de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE, vă invită să participaţi la cursul cu tema: ACHIZIŢII PUBLICE

Cursul Achiziții Publice se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale, reprezentanți primării, consilii locale, județene și autorități publice, juriști și avocați, asociații patronale și profesionale.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin acest curs este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Achiziții Publice se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.

La cursul  Achiziții Publice vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri
Achiziții Publice

• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• consultanți, experți şi specialişti în achiziţii publice;
• avocați specializați în achiziții publice.

AVANTAJE Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Achiziții Publice

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Achiziții Publice

Noi modificări legislative în legatură cu Hotărârea Guvernului nr. 336/ 2023:
• Valoarea contractului;
anunțul de participare/ simplificat trebuie să conțină și estimarea valorii maxime a acordului-cadru.
• Alegerea tipului de procedură de atribuire.
• Achiziția de produse cu impact asupra mediului.
• Garanțiile;
limitarea posibilității de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele emise de unele dintre aceste instituții sau societăți de asigurări.
• Noile prevederi ce stabilesc dinamica documentelor constatatoare.
• Alte obligații noi pentru autoritățile contractante:
noul temei pentru prelungirea termenului de elaborare a ofertelor;
• Neconformități frecvente,
identificate în cadrul documentației de atribuire, în urma activității de control ex-ante, precum și măsuri de remediere;
Spețe și analiză privind:
• Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică,
în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr.1837/170/2021;
• Notificări, îndrumări și ghiduri ANAP;
• Impactul OG 15/2021
în executarea contractelor de achiziție publică;
• Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice
în conf. cu OG nr.3/ 2021;
• Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice,
conform Ordinelor ANAP;
Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice:
Eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru;
Obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță (executorie);
Aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achiziție publică, reglementate la nivelul OUG nr.98/2017;
Practici privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.
Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută.
Pregătirea achiziției publice:
consultarea prealabilă a pieței; structurarea
contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant:
terț susținător și/sau subcontractant.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat:
prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare:
alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; Justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare:
investire; atribuții; conflict de interese.
Bune practici privind Platforma SEAP:
Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare; Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații; acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției:
Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile. Contestații şi efecte.
Remediile și căile de atac.
Sediul materiei:
Legea nr. 98/2016/ Lg. 99/2016/ Lg. 100/2016/ Lg. 101/2016. OUG nr. 23/2020; Lg nr. 199/2020; HG nr. 485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene.
HG nr. 297/ martie 2022; Instructiuni si notificări ANAP.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2180 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08/06/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE