Cursul Codul Muncii  este autorizat ANC și aduce în dezbatere, analiza celor mai recente modificări legislative ale Codului Muncii 2022, ca sprijin al salariaților din domeniul resurselor umane, al inspecției muncii, al salarizării, al legislației în domeniu. Ajută la însuşirea şi aplicarea acestora în domeniul managementului resurselor umane de top, dezvoltarea capacităţii de lider prin determinarea celor mai noi viziuni strategice.

Expertiza lectorilor este pusă la dispoziția participanților în cadrul cursului   în vederea găsirii soluțiilor optime la problemele acestora, fiecare caz în parte fiind tratat cu maximă responsabilitate. Modificările legislative efectuate în cursul anului 2022 vor fi completate de spețe reprezentative, dar și de norme metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației muncii, aspect care țin de REVISAL. Codul Muncii actualizat 2022, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

În cadrul cursului Codul Muncii  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

De asemenea, cursul Codul Muncii , se desfășoară la munte, la mare, în funcție de programul nostru, în locațiile propuse de dumneavoastră, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebită.

Traineri
Codul Muncii

dr. EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Codul Muncii

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Codul Muncii

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Codul Muncii

Analiza modificărilor aduse Codului Muncii prin Legea 283/2022, publicată în M.Of. nr 1013/19 oct 2022, ca urmare a transpunerii a: Directiva europeană 1.152/2019 şi Directiva europeană 1.158/2019, privind:
• salariaţii cu mai multe contracte de muncă, fără suprapunerea programului de lucru;
• noi tipuri de concedii (paternal, de ingrijitor etc.) şi zile libere acordate;
• reglementări de substanță privind formarea profesională;
• drepturi suplimentare pentru salariați, referitor la trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile, protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului;
• cele mai noi modificări la Codul Administrativ pentru funcționarii publici, inclusiv regimul de telemuncă.

Practica obligaţiilor angajatorului şi ale angajatului în legătură cu digitalizarea relațiilor de muncă.
Măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă; noi aspecte privind proiectarea fiselor de post.

Completări şi modificări legislative la zi privind: Contracte de muncă atipice; Contractul cu fracțiune de normă; Contractul de muncă temporară; Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă la domiciliu; Contractul individual privind telemunca; Contractul Job sharing (de împărțire a muncii); Contractul on call (cu zero ore de muncă).

Prevederi obligatorii în Regulamentul intern, în noul context legislativ:
• determinarea gradului de monitorizare a activității salariaților: precizări legate de modul cum organizația supraveghează activitatea online, video şi telefonică a fiecărui salariat/departament;
• graficul activităților, pauzele de masă, condițiile programului inegal;
• aspecte specifice privind Regulamentul intern al instituțiilor bugetare.

Soluții la modificările legislative recente, cu referință la:
• noi termene pentru încheierea şi transmiterea unui CIM; CM cu fracțiune de normă; modificarea condițiilor de încheiere a CIM; modificarea condițiilor de încheiere a actelor adiționale: detalii practice;
• obligativitatea ținerii evidenței timpului de muncă; impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale; restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; suspendarea CIM și efectele sale asupra activității desfășurate de salariat;
• şomajul tehnic; modificarea deducerilor personale; calcul CAS în cazul concediilor medicale; „veniturile negative”; noi categorii de venituri supuse impozitului pe venit;

Aspecte referitoare la CAS: veniturile care nu se cuprind în baza lunară de calcul a CAS; cotele de contribuții prevăzute în noul Cod Fiscal; Tratamentul
fiscal aplicabil, din punct de vedere al CAS și CASS, veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități independente.
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii: grupele de muncă și condițiile de muncă; recuperarea vechimii în muncă; efecte și implicații asupra recunoașterii unor drepturi; încetarea de drept și concedierea.
Interpretarea corectă și unitară a dispozițiilor Codului Muncii privind:
• importanța juridică a formei scrise a contractului individual de muncă;
• stagiul de cotizare; formarea profesională; concediile medicale/de odihnă;
• răspunderea părților pentru prejudicii; răspunderea patrimonială a salariatului;
• reținerile din salariu, răspunderea angajatorului; despăgubiri acordate;
• răspunderea disciplinară; efectele suspendării CIM asupra procedurii disciplinare și asupra sancțiunilor disciplinare.
Jurisdicţia muncii. Conflictele de drepturi. Competenţa materială şi teritorială
de soluţionare a conflictelor de muncă; sesizarea instanţelor; preavizul: calcul şi
comunicarea; concediul de odihnă în interiorul termenului de preaviz; timpul de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, norma de muncă, repausuri.
Noul Cod Fiscal în domeniul salarizării: implicaţii şi soluţii.
● Politici de remunerare şi de plată pentru performanţă a personalului, de eficientizare a cheltuielilor cu salariile personalului.
● Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă. Metode de evaluare.
● Clauza de neconcurenţă: posibilitatea angajatorului de a renunţa la clauză.
Funcționalități ale aplicației ReviSal; neînregistrarea în ReviSal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare;sancțiuni şi contestarea acestora.
Conflictul de interese: analiza şi aplicabilitatea clauzelor specifice.
Aplicaţii privind actele de control ale Inspecţiei Muncii şi căile de atac.
Particularităţi privind salarizarea personalului din companii naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, unde statul este acţionar majoritar.
Sindicatele şi reprezentaţii salariaţilor. Conflictele de muncă: greva, inspecţia muncii, răspunderea juridică, concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora. Legea Dialogului Social.

SEDIUL MATERIEI:
Legea privind dialogul social nr.367/2022 publicată în M.Of.nr.1238/ 22.12.2022.
Digitalizarea relaţiilor de muncă şi modificări importante în legea telemuncii, prin OUG nr.36/2021. OG 14/2021 privind concediile, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate; etc.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.280 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27/04/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE