Cursul Contabilitatea Instituțiilor Publice este autorizat ANC și se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu.

Prin cursul Contabilitatea Instituțiilor  Publice punem la dispoziţia participanților, din domeniul contabilității instituțiilor și autorităților publice, expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 și toate celelalte completări legislative, vor fi analizate și dezbătute în cadrul cursului

Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului financiar-contabil care are obligativitatea de a aplica orice completare sau modificare legislativă în domeniu.

Avantajele participării la cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri
Contabilitatea Instituțiilor Publice

Petre CRIȘAN, specialist cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

AVANTAJE Contabilitatea Instituțiilor Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitatea Instituțiilor Publice

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „EXPERT FISCAL”, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale.

Tematica
Contabilitatea Instituțiilor Publice

PROCEDURI PRACTICE PRIVIND:
Sistemul național de raportare (FOREXEBUG); implementarea şi stadiul sistemului:
• transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare; particularități și probleme; spețe și cazuri practice;
• verificări și validări de formulare efectuate în sistem;
• generarea pachetului de situații financiare;
• modificări și completări la OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente
• inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; cazuri practice specifice; înregistrarea plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017.
Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare, conform legislației la zi
Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii.
Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
Soluții privind aplicarea OMFP 221/2015, trecerea activelor fixe corporale
amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome.
Proceduri contabile. Modele de elaborare.
EVALUAREA SISTEMULUI CONTABIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE:
Evaluarea principalelor operațiuni;
Evaluarea raportărilor: inventarierea patrimoniului, contului de rezulate, etc
Evaluarea sistemului informațional specific financiar – contabil;
Misiunea de evaluare a sistemului contabil: cadrul de reglementare, erori și corectarea acestora;
FACTURA ELECTRONICĂ: RO e-Factura
Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în relația dintre operatorul economic și instituția publică (B2G).
Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în relația comercială dintre doi operatori economici (B2B); completarea formularului 084; renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura
SOLUŢII ȘI ABORDĂRI PRACTICE, PRIVIND:
Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.
ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi; acţiuni multianuale.
Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG; greşeli frecvente.
Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile;
Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de:
• întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare;
• probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
• înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare;
• patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative.
Apecte specifice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.
Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile.
Modele privind elaborarea procedurilor contabile.
Dezvoltarea abilităților informatice prin instrumente specifice: sprijinirea participanților în însușirea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini pentru a înțelege și utiliza computerul şi a programelor specifice.
NOUTĂŢI LEGISLATIVE APLICABILE:
Metodologia aplicabilă în conformitate cu Sistemul național electronic de plată online (Decizia nr.34/27.09.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României).
OMFP nr.494/2021, transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice.
OMFP nr.410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabile, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii nominale, evidenţiate în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama chelt. financiare/respectiv a conturilor de active corespunzatoare naturii participaţiei deţinute. OUG nr.13/2021, păstrarea documentelor privind raportările contabile, timp de 10 ani. OMFP nr.27/2021 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.
HOTĂRÂRE nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.150 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 31/05/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE