Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului, este acreditat ANC se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu.

Acest curs va analiza și cele mai noi modificări legislative, care țin de organizarea evidenţei contabile, analitică şi sintetică, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

În cadrul cursului experiența lectorului va fi pusă la dispoziția participanților pentru întocmirea și completarea în legalitate a documentelor justificative privind operațiunile de gestionare și administrare a patrimoniului public și privat al statului.

Informațiile, obținute în urma parcurgerii cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului , se referă la serviciile de administrare a domeniului public şi privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora.

De asemenea, prezentul curs se referă și la informații care grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere etc.

La cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului  vor fi analizate prin comparație, toate modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative.

Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică sau companie de utilitate privată care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de administrare corectă.

Printre avantajele participării la  acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în legislația specifică, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, curs , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului

Iulian ŞTEFAN, specialist în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului, practician în dreptul administrativ, formator INA.

AVANTAJE Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare și competențe, pentru temele abordate.

Tematica
Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Pivat al Statului

Patrimoniul, proprietatea publică a statului; documente și contracte publice.
Darea în administrare a bunurilor proprietate publică; Concesionarea; Darea în folosință gratuită a bunurilor; Investiţiile şi dezvoltarea durabilă;
Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului/a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate prin Noul Cod administrativ: domeniul public; entităţile; acceptarea donaţiilor și a legatelor.
Practica exercitării dreptului de proprietate publică al statului sau al UAT: darea în administrare a bunurilor proprietate publică; concesionarea bunurilor proprietate publică; Închirierea bunurilor proprietate publică; darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică.
Practica exercitării dreptului de proprietate privată a statului sau al UAT: domeniul privat; regimul juridic al proprietăţii private; inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului și al UAT; trecerea bunurilor în şi din domeniul privat; reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT. Excepții;
Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
• Active fixe, active financiare, active curente (circulante); Datorii: instrumentele datoriei publice guvernamentale, datoria publică locală, provizioane;
• Capitaluri: rezultatul patrimonial și rezultatul reportat, rezerve din reevaluare; Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial;
• Situația fluxurilor de trezorerie; Corectarea erorilor contabile; Contul de execuție bugetară;
• Indicatorii privind finanțele publice: clasificația funcțională și economică;
• Gestionarea fondurilor externe rambursabile și nerambursabile, nereguli financiare;
Situații specifice, privind: deplasări interne și externe; regulamentul operațiunilor de casă; inventarierea patrimoniului; valorificarea rezultatelor inventarierii; limitele admise de perisabilitate la mărfuri; gestionarii: atribuții, răspundere; Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile.
Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv. Cele 4 faze ale execuției bugetare a unor cheltuieli.
Întocmirea/actualizarea listelor de cheltuieli pentru investițiile publice. Programul anual al achizițiilor publice. Finanțarea achizițiilor publice. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru. Achizițiile directe. Derularea contractului de achiziție publică/acordului cadru.
Forme de control intern exercitate de către management privind asigurarea integrității patrimoniului.
Răspunderea legală; atribuții și responsabilități specifice persoanelor implicate în administrarea patrimoniului.
Aplicații practice și studii de caz în baza celor mai noi modificări legislative.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.980 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 09/07/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE