Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu.

Acest curs va analiza și cele mai noi modificări legislative, care țin de organizarea evidenţei contabile, analitică şi sintetică, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

În cadrul cursului experiența lectorului va fi pusă la dispoziția participanților pentru întocmirea și completarea în legalitate a documentelor justificative privind operațiunile de gestionare și administrare a patrimoniului public și privat al statului. Informațiile, obținute în urma parcurgerii cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului , se referă la serviciile de administrare a domeniului public şi privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora. De asemenea, prezentul curs se referă și la informații care grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere etc.

La cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului  vor fi analizate prin comparație, toate modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică sau companie de utilitate privată care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de administrare corectă.

Printre avantajele participării la  acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în legislația specifică, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, curs , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

Iulian ŞTEFAN, specialist în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului, practician în dreptul administrativ, formator INA.

AVANTAJE Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

Modelul orientativ al statutului UAT, precum şi modelul ROF al consililui local, în conformitate cu Ordinul nr. 25/2021, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației.

Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate prin Noul Cod administrativ.
Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului/ UAT: Principii specifice dreptului de proprietate publică. Domeniu public. Entităţile. Acceptarea donaţiilor şi a legatelor.
Trecerea bunurilor în domeniul public: Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei UAT şi invers. Trecerea unui bun din domeniul public al unei UAT în domeniul public al altei UAT. Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ limitrof. Trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al aceluiaşi titular al dreptului de proprietate.
Practica exercitării dreptului de proprietate publică al statului sau al UAT: Darea în administrare a bunurilor proprietate publică. Concesionarea bunurilor proprietate publică. Închirierea bunurilor proprietate publică. Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică.
Practica exercitării dreptului de proprietate privată a statului sau al UAT: domeniul privat; regimul juridic al proprietăţii private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului și al UAT; trecerea bunurilor în şi din domeniul privat; reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT. Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată; reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat; excepții.
Inițierea, elaborarea și analiza documentației tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții publice. Finanțarea proiectelor de investiții. Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora.
Prioritizarea investițiilor publice. Întocmirea/actualizarea listelor de cheltuieli pentru investițiile publice. Programul anual al achizițiilor publice. Finanțarea achizițiilor publice. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru. Achizițiile directe. Derularea contractului de achiziție publică/acordului cadru. Aspecte specifice privind achizițiile sectoriale.
Organizarea și conducerea evidenței financiar-contabile. Forme de control intern exercitate de către management privind asigurarea integrității patrimoniului.
Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv. Cele 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli.
Impactul efectelor economice ale pandemiei şi prezentarea influențelor acesteia, în situațiile financiare.
Contabilitatea activelor fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere, declasare/scoatere din funcțiune în vederea casării. Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durata normală de utilizare expirată. Stocuri. Reflectarea modificărilor de patrimoniu în situațiile financiare.
Situații specifice, privind: deplasări interne și externe; regulamentul operațiunilor de casă; inventarierea patrimoniului; valorificarea rezultatelor inventarierii; limitele admise de perisabilitate la mărfuri; gestionarii: atribuții, răspundere; Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile.
Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; gestiunea parcului auto; foile de parcurs; justificare consumuri;
transmiterea fără plată; valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale.
Securitatea şi sănătatea în muncă, în noile condiții post pandemice. Apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. Arhivarea documentelor.
Legea nr. 195/2019 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale.
Sediul materiei: Noul Cod administrativ; H.G. nr.454/2019 privind modificarea şi completarea NM de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; OMFP nr. 1673/2017 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr.224/2016 privind bunurile proprietate publică; HG nr.675/2017 și 706/2017 privind actualizarea anexelor la HG nr. 1.705/2006.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.280 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 23/02/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Delia COSMA – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE