Cursul Etică şi Integritate dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii.

Cursul se adresează  personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice (ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale) şi/sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor şi în special juriştilor. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei va consilia personalul de conducere, administrativ şi executiv al instituţiei în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

În cadrul cursului ,  deosebita experiență și abilitățile oratorice ale lectorului sunt puse la dispoziția participanților pentru desfășurarea lucrărilor într-o atmosferă de lucru specială. Acest eveniment, se axează în principal pe prevederile Hotărârii nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie , a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

La cursul Etică şi Integritate ,  vor fi analizate toate noutățile legislative, toate modificările la actele normative existente prin comparație cu cele recent abrogate. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de prevenire și combatere a corupției transparent și corect din punct de vedere legal.

Printre avantajele participării la acest cursul  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că :acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

 

Traineri
Etică şi Integritate

Adrian IVAN, Formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice.

AVANTAJE Etică şi Integritate

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

CERTIFICARE Etică şi Integritate

Se eliberează Certificat de competențe emis de furnizorul de formare profesională. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Etică şi Integritate

Etică şi integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM; implementarea standardului nr. 1 „Etică şi Integritate”.
Codul de etică: elemente componente şi implementare: aplicație practică.
Consilierul de etică şi atribuțiile compartimentului de resurse umane: rol, documente, raportări şi răspundere.
Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităților; sistemul de raportare;
Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție.
Incidentele de integritate posibile şi prevenția.
Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.
Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor SNA :
• declarația de aderare la SNA; lista de difuzare a Declarației de aderare; dispoziția de numire a Grupului de lucru;
• Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate;
• Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției. Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație:
• Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;
• Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere; Raportul anual de implementare a măsurilor;
• Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
Autoevaluarea periodică cu privire la implementarea măsurilor preventive.
Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2023: control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii:
• proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
• selecţia informaţiilor; descrierea activităţii analizate; prezentarea concluziilor;
• identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii;
Infracţiuni cu achiziţii publice şi fonduri europene; identificarea neregulilor – prevenire şi combatere; înţelegeri anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Corupţia privată. Corupţia activă şi corupţia pasivă: „Marea corupţie” şi “Mica corupţie”: analiză şi distincţie; „State Capture” şi „Corupţia administrativă”. Legătura între corupţie şi evaziune fiscală.
Analiza domeniilor cu risc ridicat la corupţie; cauze care favorizează corupţia; gestionarea eficientă a riscurilor.
Factorii de risc posibili, corespunzători administraţiei publice locale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi alte domenii vulnerabile.
Aspecte privind creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice.
Parteneriatul public-privat în materia prevenirii şi combaterii fraudei.
Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care, deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie.
Răspunderea civilă şi penală, contravenţii, sancţiuni şi jurisprudenţă.
Baza materiei: Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spalării banilor, modificată şi completată prin OUG 111/2020.
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, publicat în februarie 2020.
Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare etc.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exlusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 21/09/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Andreea APARASCHIVEI – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE