Cursul Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei este autorizat ANC și dorește dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizatii.

Cursul Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei se adresează personalului din cadrul instituţiilor publice, ministere, autorităţi publice locale, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor, salariaților din cadrul departamentelor de achiziții publice şi fonduri europene, pornind de la faptul că autoritățile contractante au obligația de a lua măsurile adecvate pentru a preveni, identifica și remedia conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Printre avantajele participării la cursul Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei organizat de Expert Aktiv Group, se numară faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul, se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei

Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice.

AVANTAJE Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “MANAGER”, COD COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi certificat de participare.

Tematica
Managementul Prevenirii şi Combaterii Corupţiei

Etică şi integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM; implementarea standardului nr. 1 „Etică şi Integritate”.
Codul de etică: elemente componente şi implementare: aplicație practică.
Consilierea etică a personalului şi atribuțiile compartimentului de resurse umane.
Rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile desfăşurate: documente, raportări şi răspundere.
Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităților; sistemul de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților.
Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție.
Incidentele de integritate posibile şi prevenția.
Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.
Corupție organizațională şi corupție societală.
Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție:
• declarația de aderare la SNA; lista de difuzare a Declarației de aderare; dispoziția de numire a Grupului de lucru;
• Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate;
• Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției. Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație:
• Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;
• Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere; Raportul anual de implementare a măsurilor;
• Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la implementarea măsurilor preventive.
Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2022: control
şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii: • proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
• selecţia informaţiilor; descrierea activităţii analizate; prezentarea concluziilor activităţii;
• identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii; întocmirea programului de activităţi.
Infracţiuni cu achiziţii publice şi fonduri europene; identificarea neregulilor – prevenire şi combatere; înţelegeri anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Corupţia privată. Corupţia activă şi corupţia pasivă: „Marea corupţie” şi “Mica corupţie”: analiză şi distincţie; „State Capture” şi „Corupţia administrativă”. Practici frauduloase posibile, la nivelul corporaţiilor multinaţionale. Legătura între corupţie şi evaziune fiscală.
Analiza domeniilor cu risc ridicat la corupţie; cauze care favorizează corupţia; gestionarea eficientă a riscurilor, prevenirea şi combaterea corupţiei; instrumente de monitorizare şi evaluarea riscurilor de corupţie.
Factorii de risc posibili, corespunzători administraţiei publice locale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi alte domenii vulnerabile.
Aspecte privind creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice.
Parteneriatul public-privat în materia prevenirii şi combaterii fraudei.
Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care, deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei şi neglijenţa.
Prezentarea principalelor elemente ale Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021-2025
Răspunderea civilă şi penală, contravenţii, sancţiuni şi jurisprudenţă.
Baza materiei: Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spalării banilor, modificată şi completată prin OUG 111/2020.
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, publicat în februarie 2020.
Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 (M.OF.1218/22.12.2021), a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare etc.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.