Cursul  Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului, se adresează auditorilor, managerilor, persoanelor cu atribuţii de control, evaluatorilor, persoanelor responsabile cu implementarea, gestionarea şi dezvoltarea SCIM, echipei de gestionare a riscurilor şi, prezintă, analizează şi recomandă principiile practice privind evoluţia şi eşecurile posibile ale guvernanţei, bunele practici în aplicarea principiilor europene. Evenimentul se adresează în acelaşi timp şi managerilor de proiect, pentru care expertiza lectorului oferă o abordare a managementului riscului în mod structurat, pentru fiecare etapă a acestuia.

 

La cursul Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului se vor prezenta şi analiza pilonilor guvernanţei corporative.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernanţei corporative.

CERTIFICARE Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Se eliberează Certificat de competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

AVANTAJE !!!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

 

Tematica
Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Principiile guvernanţei; separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
Fundamentarea deciziilor, referitor la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.
Prezentarea şi analiza pilonilor guvernanţei corporative.
Proceduri privind acordarea mandatului şi participarea reprezentanţilor statului la sedinţele adunarii generale a acționarilor; documente, instrumente de lucru;
Tehnici de negociere privind indicatorii de performanţă financiari/ nefinanciari, pentru administratori şi/sau directori.
Neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract; evaluarea activităţii acestora, a contractului de mandat şi a planului de administrare.
Revocarea personalului de conducere; erori posibile; raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor; gestionarea conflictului de interese.
• Aspecte privind stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale; etc.
• Procedura de selecţie. Iniţierea şi organizarea procedurii. Contractarea expertului independent. Matricea profilului consiliului.
• Evaluarea activităţii membrilor pentru reînnoirea mandatului. Elemente obligatorii ale contractului de mandat – aplicaţii practice.
• Implementarea planului de selecţie; completarea consiliului în cazul vacantării unui post de administrator; reînnoirea mandatului administratorilor.
Indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai consiliului, precum şi candidaţii, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunţului de selecţie.
Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net, aplicabilă întreprinderii publice; politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice.
Obligațiile date de principiile guvernanței privind calitatea şi siguranţa produselor şi a serviciilor.
Aspecte privind cheltuielile de capital şi reducerile de cheltuieli;
Măsurarea performanţei, informaţii legate de performanţă şi cadrul de rezultate al măsurării performanţei; responsabilităţile membrilor consiliului.
Etică, integritate și bune practici; raportări specifice; evaluări; Codul de integritate și implementarea acestuia;
Elemente obligatorii și ale contractului de mandat; răspunderea;
MANAGEMENTUL RISCURILOR
Evaluarea de către autoritatea publică tutelară şi acţionari, a riscurilor şi a acţiunilor efectuate, în vederea diminuării riscurilor şi atingerii obiectivelor.
Sistemul de identificare, management şi raportare a riscului; analiză a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) şi SR ISO 31000/2010.
Managementul riscului în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018:
Întocmirea situaţiilor anuale privind stadiul implementării SCIM, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.
Întocmirea Raportului asupra SCIM de către managerul entității.
Riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/toleranţa la risc; personalul care gestionează procesul de colectare a evenimentelor de risc operaţional. Calcularea, monitorizarea şi previzionarea indicatorilor de risc.
Strategii de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanentă şi revizuirea riscurilor, transferarea/externalizarea riscului şi tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control.
Registrul de riscuri, structura şi modul de completare, elaborarea şi actualizarea acestuia; aplicaţii practice.
Criterii pentru stabilirea funcţiilor sensibile: model de plan de rotaţie; obiectivele SMART; obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilităţii, achiziţii etc.; stabilirea indicatorilor de performanţă;
Numirea responsabilului cu riscurile şi înlocuitorul acestuia;
Documente şi formulare privind: alerta la risc, proces verbal al şedinţelor, planul pentru implementarea măsurilor de control.
Riscurile în activitatea de audit, norme generale.
Prezentarea comparativă a tipurilor de misiuni de audit intern, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanţă, misiuni de sistem), misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare, cu accent pe Noua Metodologie de Analiză a Riscurilor.
Soluţii şi lucrări practice; Practica erorilor posibile şi corecţia.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.