Cursul  Sistemul de Control Intern Managerial SCIM, se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniul controlului și în special al Sistemului de Control Intern Managerial. Se adresează și auditorilor, personalului implicat în implementarea și gestionarea SCIM, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări specifice.

Se vor analiza pe parcursul cursului  documentele și raportările specifice, inclusiv problematica controlului efectuat în acest domeniu de către Curtea de Conturi a României sau alte organisme de specialitate. După un îndelungat proces de consultare publică, O.S.G.G. 400/2015 a fost abrogat și înlocuit cu O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

La cursul  Sistemul de Control Intern Managerial SCIM vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin O.S.G.G. nr. 600/2018 față de prevederile vechiului O.S.G.G. nr. 400/2015, acum abrogat. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Sistemul de Control Intern SCIM

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului;
• experți practicieni în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Sistemul de Control Intern SCIM

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Sistemul de Control Intern SCIM

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Sistemul de Control Intern SCIM

Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice.
Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic şi a Secretariatului tehnic pentru implementarea SCIM și a Strategiei naţionale anticorupţie, SNA.
Elaborarea și implementarea Programului de dezvoltare a SCIM.
Soluţii integrate privind digitalizarea în domeniul SCIM.
Politici şi proceduri practice: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.
Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanţă.
Regulamente şi coduri etice pe domenii de activitate.
Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM.
Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structura organizatorică redusă; erori posibile;
Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente şi raportări; nereguli şi soluții; organizarea şi atribuțiile secretariatului tehnic.
Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile.
Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea:
• noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform;
• acțiuni privind autoevaluarea SCIM; ghid de completare a chestionarului.
Integrarea CIM în activitățile curente ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control şi remedierea lor.
Sarcinile auditorilor, referitor la elementele esențiale pentru realizarea consilierii în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial.
Analiza fiecărui standard cu privire la probe şi documente:
Standardul 1, Etica și integritatea: nereguli şi consilierea etică a angajaților; Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini: elaborarea ROF; identificarea sarcinilor
Funcția sensibilă; factori de risc şi identificarea; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
Standardul 3, Competența, performanța; evaluarea performanțelor profesionale Standardul 4, Structura organizatorică. Realizarea delegării.
Standardul 5, Obiective; documente; tehnici de îmbunătățire, pentru a deveni ”SMART”.
Practica obiectivelor în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achizițiilor, etc.; deficienţe şi erori posibile.
Standardul 6, Planificarea; Modele de planuri. Erori privind planificarea.
Standardul 7, Monitorizarea performanțelor. Raportarea performanțelor. Raportul anual de activitate.
Standardul 8, Managementul riscului; registrul de riscuri al entității/ale compartimentelor de la primul nivel de conducere.
Desemnarea responsabililor de risc şi atribuțiile acestora; toleranța la risc.
Strategia privind riscul. Catalog de riscuri pe domenii; evaluarea riscurilor. Elaborarea planului de implementare a măsurilor de control. Întocmirea raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor şi monitorizarea performanțelor.
Standardul 9, Proceduri; diagrama de proces în cadrul unei proceduri.
Standardul 10, Supravegherea; implementarea instrumentelor de supervizare şi control privind activitățile organizației.
Standardul 11, continuitatea activității; planul de continuitate a activității.
Standardul 12, Informarea şi comunicarea; cerințe privind sistemele IT; tipuri de informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru îndeplinirea sarcinilor.
Standardul 13, Gestionarea documentelor. Exemple practice.
Standardul 14, Raportarea contabilă şi financiară. Analiză.
Standardul 15, Evaluarea SCIM. Modalitatea de realizare și etape necesare.
Standardul 16, Auditul intern. Organizarea și funcționarea unei funcții de audit intern în consens cu cerințele legale.
Elaborarea, aprobarea și transmiterea Raportului anual asupra SCIM.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.980 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 30/07/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE