Cursul Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice se adresează factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări.

Cursul Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice se adresează de asemenea executanților, specialişti în control intern, audit intern, responsabili de risc, membrilor Comisiei de monitorizare deja existenți, salariați cu atribuții în proiectarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM.

 

De asemenea, cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice

Adrian IVAN, specialist în control, audit, managementul riscului şi managementul sistemelor de control, expert în prevenirea şi combaterea corupţiei.

AVANTAJE Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Tehnici de Auditare a Activităţii Juridice în Entităţile Publice

Prezentarea cadrului normativ incident privind activitatea juridică din cadrul unei entități publice.
Examinarea de către auditorii interni a modului de organizare şi funcţionare a compartimentului juridic din cadrul entității:
• adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare);
• analiza modului de încadrare cu specialiști în domeniul juridic;
• elaborarea și actualizarea fișei postului; executarea altor activități care nu intră în sfera domeniului juridic;
• cazurile de externalizare a activității juridice;
• analiza cadrului metodologic și procedural specific domeniului juridic;
Definirea obiectivelor specifice compartimentului juridic și a indicatorilor de monitorizare a performanței.
Elaborarea procedurilor operaționale specifice domeniului juridic
Asigurarea condițiilor de exercitare a activității juridice (spații, consumabile, materiale, IT etc.) .
Existenţa unei evidenţe (informatizate) în domeniul juridic care să asigure obţinerea în timp real a informaţiilor privind stadiul dosarelor.
Analiza sintezelor şi rapoartelor privind activitatea juridică din punct de vedere al clarității şi conciziei.
Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizaţiei în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice:
• analizează exercitarea căilor de atac împotriva soluţiilor nefavorabile ale instanţelor de judecată şi se asigură de conformitatea acestora;
• analiza acțiunilor pierdute în instanţă pentru a determina dacă reglementările aplicabile au fost utilizate corect şi suficient în susţinerea cauzelor;
• analiza hotărârilor definitive şi evaluarea modului lor de valorificare.
Analiza activității de asistenţă juridică:
• analiza avizului acordat actelor cu caracter juridic sub aspectul conformităţii şi legalităţii;
• analiza avizului acordat documentelor cu implicaţii financiare, conform procedurii de execuţie bugetară.
• analiza avizului acordat altor documente emise de entitate, cu implicaţii juridice sub aspectul adecvării şi oportunităţii.
Examinarea activităţii de păstrare şi protejare a dosarelor cauzelor:
• verificarea respectării prevederilor legale privind arhivarea dosarelor sub aspectul eficienţei gestionării acestora;
• analiza listei difuzării informaţiilor din dosarele arhivate, pentru determinarea accesului neautorizat, păstrării confidenţialităţii şi respectării termenelor, regulilor şi procedurilor.
Noțiunile din domeniul juridic utilizate în auditul intern al activității juridice sau în cadrul altor misiuni de audit intern:
• răspunderea în domeniul public (răspunderea disciplinară; răspunderea contravenţională; răspunderea civilă; răspunderea penală);
• funcţia publică (recrutarea şi încadrarea funcţionarilor publici, dreptul la carieră şi răspunderea funcţionarilor publici);
• recrutarea si încadrarea personalului contractual; răspunderea personalului contractual;
• delegarea de competenţe conform dreptului administrativ;
• rolul dreptului comercial, financiar şi fiscal, muncii, civil, penal, care să asigure auditorului o înţelegere a mediului juridic şi pentru a lucra cu instrumente şi documente juridice;
• rolul dreptului administrativ: actul administrativ şi regimul juridic; elemente specifice privind contractele administrative şi contenciosul administrativ.
Tehnici practice pentru auditarea activității juridice:
• metodologia specifică de audit; elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern; exemple de posibile obiective pentru misiune;
• realizarea studiului preliminar exemplificat;
• chestionarul de luare la cunoștință; tehnici de completare; metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare;
• elaborarea practică a programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic;
• realizarea intervenției la fața locului; colectarea probelor de audit; exemple de teste;
• fișa de identificare și analiză a problemei (FIAP) în cadrul unei misiuni de audit intern a activității juridice; elaborarea raportului de audit intern.
Studii de caz și exemple practice.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exlusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL ALEXANDRION EXPERIENCE: 2.680 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus) TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA: 2.480 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06/06/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE