Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

 

FORUM NAȚIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE

 

21 Martie 2024, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

• avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;

• specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Tematică și dezbateri privind:
MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ȘI DERULĂRII CONTRACTULUI:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică/sectorial
Registrul modificărilor contractuale pentru promovarea trasabilității și transparenței; Modificările contractului; înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor/duratei de derulare a procedurii de atribuire.
Garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie
publică şi al contractelor sectoriale (OUG nr.62/2022, OUG nr.19/2022);
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț;
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante(HG nr.1330/ dec 2023);
HG nr.336/ 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică.
Ghiduri si Îndrumări ANAP; Norme metodologice specifice achizițiilor publice; Notificări și ghiduri ANAP.
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Spețe la propunerea participanților.

 

 

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 920 lei/participant (exclusiv TVA)

Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 14 Martie 2024 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

COORDONATOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU, tel 0753 025 978;