REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită să participaţi la cel mai important eveniment în domeniul achizițiilor publice:

 

FORUM NAŢIONAL
de
ACHIZIŢII PUBLICE

Soluții practice privind implementarea procedurilor în achiziții publice; riscuri și remedii

 

30 martie 2023

Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

● reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

● avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ABORDATE, fără a se limita la acestea:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE privind:
• revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2023 (Ordinul nr. 2580/19.12.2022);
• modificări privind îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale, sau experiența profesională relevantă; competența materială procesuală a secțiilor specializate din cadrul tribunalelor, în soluționarea litigiilor; constituirea garanției de participare; garanția de bună execuție (Legea nr.208/2022);
• ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (OUG nr. 64/2022);
• garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (OUG nr.62/2022, OUG nr.19/2022);
• modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (Legea nr.86/2022 și OUG nr.54/2022);
• măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate (OUG nr.55/2022);
• noi măsuri privind gestiunea financiară a fondurilor europene (OUG nr. 39/2022);
• ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru (OUG nr.47/2022);
• modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice (OUG nr.26/2022);
• mecanismul pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, etc., în vederea participării operatorilor economici la procedurile de achiziție publică/sectorială din proiectele de infrastructură de transport (HG nr.342/2022);
• reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice (OUG 12/2022);
Norme metodologice specifice achizițiilor publice; Notificări și ghiduri ANAP 2022;
Clarificări privind e-factura și e-transport și registrele aferente.
MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE și DERULĂRII CONTRACTULUI:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și
redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.

Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire/ aspecte practice și spețe privind lotizarea.
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică /sectorial;
Registrul modificărilor contractuale pt. promovarea trasabilității și transparenței;
Modificările contractului (cu sau fără act adițional); înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț; Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.
Constatarea nulității absolute de către ANAP a contractului/actului adițional, încheiat cu încălcarea legislației, repunerea părților în situația anterioară.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 23 martie 2023.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

TARIF DE PARTICIPARE: 780 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)

Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.