Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la cel mai important eveniment în domeniul achiziţiilor publice:

 

FORUM NAȚIONAL

soluții practice privind aplicarea noutăților legislative în domeniul achizițiilor publice;

dezbateri și răspunsuri la spețele participanților

 

 

16 iunie 2022, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP

specialişti achiziţii publice control ex-ante

avocaţi, experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE APLICABILE ÎN ANUL 2022:
LEGE nr.86 din 12 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (M. Of. 377/15.04.2022);
OUG nr.26/ martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
HG nr.342/ martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.
OUG 12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;
Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/martie 2022 pt. modif. și completarea HG nr. 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib. contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016) și HG nr. 395/2016 ( Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib. contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).
Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr. 1837/170/2021;
Notificări și ghiduri ANAP 2022;
Factura electronică în achizițiile publice;
Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021;
Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform Ordin ANAP nr. 1170/2021.
ASPECTE PRACTICE PRIVIND MODIFICAREA contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică /sectorial;
Situații de excludere reglementate de cele mai noi modificări legislative;
Registrul modificărilor contractuale pt. promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
Calculul cuantumului modificărilor contractuale;
Analiza modificărilor contractuale, în special a celor cu valoare scăzută;
Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să
identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială.
ASPECTE SPECIFICE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și
redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; Aspecte practice și spețe privind lotizarea.
NOUTĂȚI PRIVIND STRATEGIA DE CONTRACTARE:
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
● Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online. Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț.
● Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
● Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE;
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
● Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
● Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC;
● Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 680 lei/participant (exclusiv TVA)

Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 09 iunie 2022 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

DIRECTOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU, tel 0753 025 978;
COORDONATOR EVENIMENT: Mihaela FULGA, tel 0753 025 982