FORUM privind NOUL COD ADMINISTRATIV
interpretare şi aplicare în conformitate cu OUG 57/2019

27 – 28 septembrie 2019,BĂILE FELIX, HOTEL INTERNAŢIONAL

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ

Membru în Colectivul de elaborare a Noului Cod Administrativ şi al Colectivului de redactare a Codului de Procedură Administrativă, expert în drept administrativ

Cristian BITEA

Membru în Colectivul de elaborare a Noului Cod Administrativ, expert în ştiințe administrative

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI PRIVIND:
• Cadrul instituţional al procesului de descentralizare; regimul autonomiei locale.
• Clarificări în prevenirea interpretării contrare, pentru completarea prevederilor Codului civil și a altor reglementări de drept comun aplicabile în materie.
• Raporturile între autorităţi şi instituţii publice; Structuri funcţionale.
• Aspecte specifice în răspunderea serviciilor publice deconcentrate.
• Riscuri şi excepții în îndeplinirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
• Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese; îndatoriri şi interdicții.
• Răspunderea în îndeplinirea unor atribuții, emiterea unor acte administrative.
• Exercitarea practică a dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Darea în administrare a bunurilor proprietate publică. Concesionarea bunurilor proprietate publică. Închirierea bunurilor proprietate publică. Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Trecerea bunurilor în domeniul privat.
• Regimul juridic al actelor ce emană de la administrația publică: acte administrative, contracte administrative etc.
• Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public.
• Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice.
• Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, aplicabil pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020; realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020.
• Sancţiunile aplicabile şi răspunderea funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
• Răspunderea administrativă: răspunderea administrativ-disciplinară; răspunderea administrativ-contravenţională; răspunderea administrativ-patrimonială.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 19 septembrie 2019 la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE – 780 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break.