Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

FORUMUL NAŢIONAL privind ACHIZIŢIILE PUBLICE SECTORIALE

26 – 27 mai 2022, Bucureşti, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• INVITAŢI

reprezentanți ai instituțiilor relevante privind achizițiile publice sectoriale, în România: ANAP, Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit, Autoritatea de Management

• Av.Marius GOGESCU

specialist în achiziţii publice, expert consultant SEAP

• Aron Ioan POPA

specialist în achiziţii publice cu finanțare europeană

• Mircea BORDUȘANU

specialist tehnic în domeniul achizițiilor publice

• Specialişti achiziţii publice control ex-ante

• Societăți de avocatură

specializate în litigii în materia achizițiilor publice sectoriale

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE SECTORIALE:
OUG nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
LEGE nr. 86 din 12 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
OUG nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (M. Of. 377/15.04.2022);
● OUG nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
● HG nr.342/2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport;
● OUG nr.12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice; Normele metodologice de aplicare ale OUG nr.12/2022;
● Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/ 2022 pt. modif. și completarea HG nr. 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib. contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);
● Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr. 1837/170/2021;
● Notificări și ghiduri ANAP 2022:
● Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021;
● OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform Ordin ANAP nr.1170/2021.
Soluții aplicate în baza instrucțiunilor și notificărilor ANAP; alte modificări şi completări legislative la zi.
Alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unor achiziții de produse/servicii/lucrări, raportat la conceptul de „similaritate” promovat de Directiva 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile sectoriale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
Calitatea de Subcontractant vs. Terț susținător – definiții conform Legii nr. 99/2016, diferențe, mod de demonstrare a criteriilor de calificare și selecție solicitate, în funcție de fiecare calitate, situații de suprapunere a acestor calități în timpul procedurii de atribuire, jurisprudența CJUE relevantă.
Motive de excludere – mod de completare DUAE, în funcție de existența sau inexistența circumstanțelor de aplicare a prevederilor care reglementează motivele de excludere, conform Legii nr. 99/2016, și de prezentare, după, caz a unor documente suport, jurisprudenta CJUE relevantă.
Acordul-cadru – durata, situații de modificare a acordului-cadru și a contractelor subsecvente, incidența prevederilor art. 24 din Legea nr. 99/2016 în cazul acordului-cadru.
Aplicarea prevederilor Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, în concordanță cu prevederile actelor ierarhic superioare, respectiv prevederile Legii nr. 99/2016 și prevederile Anexei din HG nr. 394/2016, raportat la prevederile privind tehnica legislativă.
Modificarea contractului de lucrări, pe motivul imprevizibilității.
Încadrarea unei oferte neconforme în situația în care propunerea financiară are un preț aparent neobișnuit de scăzut.
Practici privind platforma SEAP/SICAP.
Controlul ex-post privind achizițiile publice, realizat de Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit; identificarea posibilelor zone de risc și nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare; frauda.
Remedii și litigii în materia achizițiilor publice.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

                                                                                           TARIFUL DE PARTICIPARE: 1050 lei/participant (exclusiv TVA)                                                                                                     cuprinde: participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break, brunch.

                                                                                                              TERMEN DE ÎNSCRIERE: 20 mai 2022                                                                                                                      e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

               Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978