Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la programul de PERFECŢIONARE, acreditat ANC:

REGULI ŞI PROCEDURI privind ACHIZIŢIILE PUBLICE realizate de INSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE

14 – 15 octombrie 2021, Centrul de Conferințe Casa Oamenilor de Ştiință, Piața Lahovari, nr. 9, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Cornel STOICAN

specialist achiziţii publice A.N.A.P

• Av.Marius GOGESCU

expert în achiziţii publice; consultant SEAP

INVITAŢI:

reprezentanți ai instituțiilor relevante privind achizițiile publice, în România

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE 2021:
• Ordinul ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice.
• Reguli privind ajustarea prețurilor conform OG nr.15/2021.
• Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OG nr.3/august 2021.
SOLUȚII APLICATE ÎN BAZA INSTRUCȚIUNILOR ȘI NOTIFICĂRILOR ANAP; alte modificări şi completări legislative la zi:
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
• Interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial;
• Situații de excludere reglementate de cele mai noi modificări legislative;
• Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a sumelor necesare pt implementare, flexibilizare a contractelor de servicii, bunuri, lucrări;
• Registrul modificărilor contractuale pt promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
• Ajustarea prețului chiar și în situația în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm;
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară;
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută;
• Clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare;
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială.
ASPECTE SPECIFICE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare.
CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
Agregarea cererii și ofertei prin achizițiile centralizate.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP
Derularea sistemelor dinamice de achiziții (SAD);
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
• Scopul constituirii cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică în fața CNSC;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE PARTICIPARE: 950 lei/participant și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 07 octombrie 2021 e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978