REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită la:

REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

impactul modificărilor legislative asupra derulării procedurilor de achiziții publice

08 septembrie 2022, Centrul de Conferințe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE:
• LEGE nr. 208/2022 pentru modif. și completarea Legii nr.98/2016 Legii nr.99/2016, Legii nr.100/2016 și a Legii nr.101/2016;
• OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
• OUG nr.62/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale;
• LEGEA nr.86/2022 pt. modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• OUG nr.54/2022 pt. Compl. Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
• OUG nr.55/2022 pt. modificarea OUG nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate;
• OUG nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene;
• OUG nr.47/2022, ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
• OUG nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;
• OUG nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
• HG nr.342/2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, etc., în vederea participării operatorilor economici la procedurile de achiziție publică/sectorială din proiectele de infrastructură de transport;
• OUG 12/2022 pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;
Norme metodologice specifice achizițiilor publice;
Notificări și ghiduri ANAP 2022;
Clarificări privind e-factura și e-transport și registrele aferente;
MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE și DERULĂRII CONTRACTULUI:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și
redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire/ aspecte practice și spețe privind lotizarea.
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică /sectorial;
Registrul modificărilor contractuale pt. promovarea trasabilității și transparenței;
Modificările contractului (cu sau fără act adițional); înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț; Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 01 septembrie 2022 e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE: 750 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.