REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită la:

REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

legislație și impactul acesteia asupra derulării achizițiilor publice

14 Septembrie 2023, Centrul de Conferințe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);

• consultanți, experți şi specialişti în achiziţii publice;

• avocați specializați în achiziții publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Teme abordate:
MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE și DERULĂRII CONTRACTULUI:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Aspecte practice și spețe privind lotizarea.
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică/sectorial
Registrul modificărilor contractuale pentru promovarea trasabilității și transparenței; Modificările contractului; înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor/duratei de derulare a procedurii de atribuire.
Revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2023;
Modificări privind îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale, sau experiența profesională relevantă; competența materială procesuală a secțiilor specializate din cadrul tribunalelor, în soluționarea litigiilor; constituirea garanției de participare; garanția de bună execuție (Legea nr.208/2022);
Garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie
publică şi al contractelor sectoriale (OUG nr.62/2022, OUG nr.19/2022);
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț; Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.
Constatarea nulității absolute de către ANAP a contractului/actului adițional, încheiat cu încălcarea legislației, repunerea părților în situația anterioară.
HG nr.336/ 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică.
Ghiduri si Îndrumări ANAP, privind: analiza confidențialității ofertelor; detalierea excesivă a listelor de prețuri în contractele de tip proiectare și execuție lucrări și utilizarea adecvată a fișelor tehnice/listei de informații tehnice aferente echipamentelor în cadrul contractelor de lucrări; privind utilizarea de limite procentuale pentru anumite elemente de preț în formularul de propunere financiară.
Norme metodologice specifice achizițiilor publice; Notificări și ghiduri ANAP.
Spețe la propunerea participanților.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 07 Septembrie 2023 e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE: 850 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.