Reuniunea anuală a experţilor şi specialiştilor în domeniul achiziţiilor publice

probleme dificile de achiziții publice, interpretări și soluții

27 septembrie 2019, Athénée Palace Hilton Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P

Experti din cadrul C.N.S.C.

Marius GOGESCU

Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.)

Specialiști achiziții publice din cadrul O.N.A.C.

Avocaţi specializaţi în domeniul achiziţiilor publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Probleme dificile și soluții, privind: pregătirea achiziției publice, criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului; documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice şi sectoriale; Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor;
Deficiență semnificativă sau persistentă în accepțiunea art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice: Cazurile practice de excludere de la procedurile de achiziţie publică;
Documentul constatator, o formă de cazier în achizițiile publice;
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori;
Bune practici privind platforma SEAP/SICAP și riscuri asociate: încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE in SEAP; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț;
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP/SICAP;
Eficientizarea controlului extern ex ante: Eşantionare; Modificări ale contractelor; Rezultatele controlului ex ante;
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: Identificarea şi detectarea conflictelor de interese. Consecinţe; Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 SNA, în materia achizițiilor publice.
Baza juridică: HG 901/2015 (Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice); Ordin nr. 1760/ 21.06.2019, Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii; Notificare ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în SEAP.; Lg nr. 98/2016, Lg nr. 99/2016, Lg nr. 100/2016, Lg nr. 101/2016, HG nr.394/2016, cu modificări şi completări; HG nr.395/2016; Ordin nr. 1894/ 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare; Legislaţie şi practică privind achiziţiile centralizate conform OUG 46/2018 și HG 119/ 2019.
Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; va fi un eveniment interactiv, unde
participanţii vor găsi soluţii la toate problematicile propuse.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achizitii publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE PARTICIPARE: 520 lei/participant (exclusiv TVA).
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

TERMEN DE INSCRIERE: pana la 19 septembrie 2019: e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978     

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER

    PARTENER