REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită să participaţi la cel mai important eveniment în domeniul achizițiilor publice:

SEMINAR NAȚIONAL

soluții practice privind aplicarea noutăților legislative în domeniul achizițiilor publice

30 – 31 martie 2022, ALBA IULIA, Centrul de conferințe HOTEL TRANSILVANIA

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

● specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP

● specialişti achiziţii publice control ex-ante

● avocaţi, experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:
NOUTĂȚI LEGISLATIVE APLICABILE ÎN ANUL 2022:
• HG nr. 297/ martie 2022 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
• OUG nr. 19/ martie 2022 privind garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;
• OUG 12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice; Norme metodologice de aplicare;
Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr. 1837/170/2021;
• Notificări și ghiduri ANAP 2022;
• Factura electronică în achizițiile publice;
• Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
• Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021;
• Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform Ordin ANAP nr. 1170/2021.
ASPECTE PRACTICE PRIVIND MODIFICAREA contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică /sectorial;
Situații de excludere reglementate de cele mai noi modificări legislative;
Registrul modificărilor contractuale pt. promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional);
Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire;
Calculul cuantumului modificărilor contractuale;
Analiza modificărilor contractuale, în special a celor cu valoare scăzută;
Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială.
ASPECTE SPECIFICE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant; susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; Aspecte practice și spețe privind lotizarea.
NOUTĂȚI PRIVIND STRATEGIA DE CONTRACTARE:
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU.
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online. Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț.
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
• Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE;
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire;
• Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 23 martie 2022.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

TARIF DE PARTICIPARE: 870 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)

Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Dacă se solicită cazare pe perioada de desfășurare a evenimentului, vă rugăm să vă adresați coordonatorului, pentru rezervări.

AVANTAJE !!

10% discount la tariful de instruire pentru abonaţii
Revistei de Achiziţii Publice!

Evenimentul se adresează: specialiştilor şi experţilor în achiziţii publice, companiilor de consultanţă, societăţi comerciale, companii de public affairs, autorităţi locale (reprezentanţi primării, consilii locale şi judeţene) şi autorități publice, avocaţi, asociaţii patronale şi profesionale, ONG-uri etc.