Revista de Achiziții Publice vă invită la:

CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE

impactul noutaților legislative, asupra derulării achizițiilor publice

 

16 – 17 Mai 2024, Bucureşti, Centrul de conferinţe Hotel CARO, Blv. Barbu Văcărescu

 

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

• Autoritatea pentru Digitalizarea României

• Președinte Autoritatea de Audit

• avocați specializați în achiziții publice, soluționare contestații, mecanisme SEAP

• consultanți în achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere:

Ordinul nr. 840/22.04.2024 privind aprobarea listelor de verificare.
OUG 3/2024 pentru modificarea şi completarea OUG 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante (HG nr.1330/ dec 2023).
Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
Achiziția directă și procedura proprie; praguri, obligații și diferențe.
Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Verificări ex-post; contravenții în materia achizițiilor publice.
Interpretări practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
• Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a prețurilor.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
Teme de interes care au suferit modificări legislative:
• Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire. Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
• Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
• Reguli privind ajustarea prețului.
• Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
• Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.
Alte aspecte practice de interes pentru participanți.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 920 lei/participant (exclusiv TVA) cuprinde:
participarea la eveniment, materiale informative, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului, coffee break și brunch.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, revista.achizitii@gmail.com; eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/ fax: 021.311.71.01, 0234/313.320, in limita locurilor disponibile, până la data de 13 februarie 2024.