Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la:

SEMINAR NAŢIONAL
ACHIZIŢII PUBLICE

legislația și impactul acesteia asupra derulării achizițiilor publice

07 Martie 2024,

Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, București

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

• Avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;

• Specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Teme abordate:

MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ȘI DERULĂRII CONTRACTULUI:
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social/ cu impact asupra mediului.
Criterii de calificare și selecție; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării.
Furnizorul și subcontractantul în contractul de achiziție publică/sectorial
Registrul modificărilor contractuale pentru promovarea trasabilității și transparenței; Modificările contractului; înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor/duratei de derulare a procedurii de atribuire.
Garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie
publică şi al contractelor sectoriale (OUG nr.62/2022, OUG nr.19/2022);
BUNE PRACTICI PRIVIND PLATFORMA SEAP:
Realizarea DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea procedurii de atribuire online; Acțiuni în faza de publicitate a unui anunț;
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
RISCURI ÎN DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
REMEDII ȘI LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiunea; Exercitarea dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică la CNSC; Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante(HG nr.1330/ dec 2023);
HG nr.336/ 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică.
Ghiduri si Îndrumări ANAP; Norme metodologice specifice achizițiilor publice; Notificări și ghiduri ANAP.
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Spețe la propunerea participanților.

 

 

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de competențe emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE PARTICIPARE: 920 lei/participant (exclusiv TVA)
Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 29 Februarie 2024, e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.    Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER